podstrona do biuro rachunkowe

 BIURO RACHUNKOWE

KSIĘGOWOŚĆ - księgi rachunkowe, książka przychodów, ryczałt, sprawozdania finansowe.

PODATKI - PIT, CIT, VAT, rozliczenia & deklaracje podatkowe

KADRY I PŁACE - Akta osobowe, rozliczanie wynagrodzeń, deklaracje ZUS, PFRON


 KSIĘGI HANDLOWE

Znacząca grupę wśród naszych klientów stanowią podmioty prowadzące księgi rachunkowe  (tak zwana „pełna księgowość”): spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne. Świadcząc usługi księgowe doradzamy rownież klientom rozwiązania pozwalające na optymalizację podatkową.

 • Prowadzenie ksiąg handlowych 
 • Rozliczanie podatku CIT
 • Prowadzenie rejestrów VAT 
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników 
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami prawa polskiego 
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)
 • Sporządzanie analiz finansowych 
 • Tworzenie i modyfikacja Zakładowego Planu Kont 
 • Tworzenie instrukcji obiegu dokumentów 
 • Tworzenie instrukcji inwentaryzacyjnych

 

PODATKI

Biuro Rachunkowe SAMDAR poza prowadzeniem księgowości specjalizuje się w dokonywaniu rozliczeń podatkowych. Zawsze staramy się aby w ramach obowiązujących przepisów zminimalizować Państwa płatności budżetowe. Nasi pracownicy dokonując analizy rodzaju Państwa działalności zaproponują konkretne rozwiązania np.:

 • wybór formy opodatkowania,
 • sposób płatności zaliczek na podatek dochodowy, 
 • przysługujace ulgi inwestycyjne,
 • inne możliwe działania tzw. optymalizacja podatkowa.
 
KADRY I PŁACE

W ramach obsługi kadrowo-płacowej przejmujemy opiekę nad dokumentacją pracowników od momentu przyjęcia pracownika do pracy aż do jego zwolnienia; sporządzamy listy płac oraz dokonujemy rozliczeń z ZUS i PFRON. Na życzenie naszych klientów opracowujemy zakładowe regulaminy pracy, wynagradzania, funduszu świadczeń socjalnych i inne.

 • Prowadzenie akt osobowych
 • Obliczanie wynagrodzeń netto z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju dodatków i potrąceń
 • Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie)
 • Przygotowywanie indywidualnych, szczegółowych wyciągów płacowych
 • Przygotowywanie i przekazywanie deklaracji ZUS oraz przelewów składek
 • Przygotowanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego rocznych informacji o dochodach, potrąconych zaliczkach podatkowych i pobranych składkach
 • Przechowywanie dokumentacji płacowej
 • Sporządzanie i dostarczanie list płac zgodnych z wymaganiami Klienta
 • Przekazywanie do ZUS dokumentów dot. zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników
 • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji PFRON